4

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ

 

 วิสัยทัศน์
                     "เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพอากาศในการประสานและขับเคลื่อนงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร"
 
ภารกิจ
          วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร