ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองทัพอากาศ

 

64 10

                   พล.อ.ท.นพดล เพราเพริศภิรมย์

                          ผอ.สง.ปรมน.ทอ.

 

21.พล.อ.ต.ชพงศ อารประชาภรมย พล.อ.ต.ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ 
รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ.

 

S 5873768

 พล.อ.ต.ชาตรี พรหมพันธกรณ์ 
รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ.

41.พล.อ.ต.กรกฎ ทมไสวพล.อ.ต.กรกฎ ทิมไสว
ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทอ.

 

10

พล.อ.ต.จักรินทร์ จันทร์กลั่น
ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.