ทำเนียบผู้บังคับบัญชา  
     
 11  22  3 1

๑. พล.อ.ท.จิระศักดิ์  เรืองจวง
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๓ 

๒. พล.อ.ท.สุพจน์ สุขสำรวญ
๑ เม.ย.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓
๓.พล.อ.ท.อนุชา ผลโภค
๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓ 
     
 4 1  64 1x  
๔. พล.อ.ท.ธาดา เคี่ยมทองคำ
๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔
๕. พล.อ.ท.นพดล เพราเพริศภิรมย์
๑ เม.ย. ๖๔ -