1

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

 1

อบรมข้าราชการก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ กอ.รมน.


พลอากาศโท นพดล  เพราเพริศภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  เป็นประธานในการเปิดอบรมข้าราชการก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ กอ.รมน. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ สง.ปรมน.ทอ.

1

2

3

4

 

 

 

1  

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านตวามมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ

  1

ประสานภารกิจด้านตวามมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราขธานี

7

พิธีประดับยศนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

 

1 

ประสานภารกิจด้านตวามมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี

 

 3

ประสานภารกิจด้านตวามมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก

  1

ประสานภารกิจด้านตวามมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร