ทำเนียบผู้บังคับบัญชา  
     
 11  22  3 1

๑. พล.อ.ท.จิระศักดิ์  เรืองจวง
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๒

๒. พล.อ.ท.สุพจน์ สุขสำรวญ
๑ เม.ย.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๒
๓.พล.อ.ท.อนุชา ผลโภค
๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓ 
     
 4 1  64 1x  
๔. พล.อ.ท.ธาดา เคี่ยมทองคำ
๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔
๕. พล.อ.ท.นพดล เพราเพริศภิรมย์
๑ เม.ย. ๖๔ -
     
     

 

 

 

Logo scs updated20150814 Color Transparent

 

ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ

 

 

 

พล.อ.ท.จิระศักดิ์  เรืองจวง

ผอ.สง.ปรมน.ทอ.

 
 

พล.อ.ต.อัครพล  กลิ่นอุบล

รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ.

 

 

 

 

พล.อ.ต.สุจินดา  สุมามาลย์

รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ.


พล.อ.ต.เทอดพงศ์  ชูชีพวัฒนา

ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทอ.

 

พล.อ.ต.สุพจน์  สุขสำราญ

ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.

 

 โครงสร้างหน่วย

 ผงโครงสรางหนวย

 

 

 

 

4

ประวัติความเป็นมา

สง.ปรมน.ทอ.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ

 

 วิสัยทัศน์
                     "เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพอากาศในการประสานและขับเคลื่อนงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร"
 
ภารกิจ
          วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองทัพอากาศ

 

64 10

                   พล.อ.ท.นพดล เพราเพริศภิรมย์

                          ผอ.สง.ปรมน.ทอ.

 

21.พล.อ.ต.ชพงศ อารประชาภรมย พล.อ.ต.ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ 
รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ.

 

S 5873768

 พล.อ.ต.ชาตรี พรหมพันธกรณ์ 
รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ.

41.พล.อ.ต.กรกฎ ทมไสวพล.อ.ต.กรกฎ ทิมไสว
ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทอ.

 

10

พล.อ.ต.จักรินทร์ จันทร์กลั่น
ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.