พลอากาศโท อนุชา ผลโภค ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ บริเวณพื้นที่ พิธีเปิดโครงการการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "ทุ่งนภาโมเดล" ในพื้นที่รับผิดชอบ ฝูงบิน ๒๐๖ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

 1

 2

 3.5

 3.5

    

4