พลอากาศเอก อนุชา ผลโภค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และสายการบังคับบัญชา ให้กับ พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ท่านใหม่ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ 

 1

 2 

 2.1

 2.2

 3

 4

 พธรบ สงหนาท ผอ 4.สง.ปรมน.ทอ. 1 ต.ค.63 201002

 6