สารบัญ

1สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓, แถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และรับทราบถึงนโยบายของนายกรัฐมนตรี


พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะร่วมรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓, แถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และรับทราบถึงนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ    ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหารนคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

1

1.1

2

2.1

2.2

2.3 3