พลอากาศตรี ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายพลเรือน ในการเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พันเอก บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รองผูบัญชาการมณฑลทหารราบที่ ๑๗ จังหวัดกาญจนบุรี/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมแควน้อย ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 1

2 3

 4

 5

 6 7  8