พลอากาศตรี กรกฎ ทิมไสว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะพร้อมด้วย นาวาอากาศเอก          รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นาย วรณัฏฐ์ คำรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ส่วนหน้า ในการเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยมี พันเอก สุรชัย เชยกลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานสัสดีจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 1

 2

 3

 4