พลอากาศตรี จักรินทร์  จันทร์กลั่น  ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง  สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  และคณะ  เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นาย ประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ในการเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย โดยมี พันตำรวจโท เลิศชาย ขวัญทะเล รองหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 1

 2 3