พลอากาศตรี จักรินทร์  จันทร์กลั่น  ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง  สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  และคณะ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กษิดิ์เดช แม้นสงวน รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นาย สยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/       ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี ในการเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยมี พันเอก ธนาวีร์ วิชาชัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี    ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 1

  2

 3

 4