พลอากาศตรี กรกฎ ทิมไสว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปร่วมประชุมหารือการดำเนินการโครงการการใช้ประโยน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองบิน ๓ "ทุ่งนภาโมเดล" และร่วมปลูกต้นไม้กับข้าราชการและชาวบ้านในพื้นที่ ตามโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมี นาวาอากาศเอก พิสิฐ เทพสุวรรณ เสนาธิการ กองบิน ๓ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 1

 2

 3

 4

 5

 

6

 

1