พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการน่านฟ้าโมเดล ๒๐๒๑ และคณะ นำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ สำรวจพื้นที่และติดตามผลการดำเนินโครงการ ในพื้นที่ปลูกป่าและการพัฒนาแหล่งน้ำ และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่แปลงสาธิต เพื่อสนับสนุนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น อันเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของนิเวศ เป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รับมือกับภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน ณ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 4

 

1 

 2

  3

 5