พลอากาศตรี จักรินทร์  จันทร์กลั่น  ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง  สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  และคณะ  เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นาย ชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ในการเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร โดยมี พันเอก มงกุฏ แก้วพรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

 1

  2

 3

 4

  5