พลอากาศตรี จักรินทร์  จันทร์กลั่น  ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง  สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  และคณะ  พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ถนอมศักดิ์ ศรีหรั่ง เสนาธิการกองบิน ๒๑ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดยอุบลราชธานี ในการเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พันเอก วิชิต มักการุณ      รอง       ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี      ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

 1

  2

 3

 4