พลอากาศตรี ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  และคณะ  หารือข้อราชการและประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี โดยมี พันเอก ประยุทธ ผดุงพจน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี ฝ่ายทหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 

 1

 2

 3

 4

   5