download

สำนักงานประสานภารกิจด้านความั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ

(สง.ปรมน.ทอ.)

เบอร์โทรติดต่อ :

          - โทรศัพท์  :  0 2534 2425, 0 2534 8785

          - โทรสาร   :   0 2534 8785

ที่ตั้ง :
สถานที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ถนนพลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

แผนที่โดยสังเขป :

address