พลอากาศตรี จักรินทร์  จันทร์กลั่น  ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง  สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  และคณะ  เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงเพื่อการเตรียมการป้องกันไฟป่ากับ นาย ศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายพลเรือน   ในการเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่, พันเอกบุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่, ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พันเอก พงษ์ยุทธ งามเกษม ช่วยราชการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนา ต่อยอดในการสนับสนุนและอำนวยการดับไฟป่ากับคณะผู้แทนสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ในการนี้ น.อ.ภูศิษฏ์       ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ กองบิน ๔๑ เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 1

  2

 3

 4

     5

 6

 

7