พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุ่มตรวจสารเสพติด      ให้กับข้าราชการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สง.ปรมน.ทอ.โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

 10

  2

 3

 4

    5

 6

 7

 8

 9

 10