พลอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  และสายการบังคับบัญชา  ให้กับ  พลอากาศโท นพดล   เพราเพริศภิรมย์   ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ท่านใหม่ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ 

 1

  2

 4

 5